การศึกษาเผยให้มองเห็นถึงอันตรายของการรับรองการพนันที่มีผลกระทบ